جشنواره ایتاپ

اطلاع رسانی

بازدید: 469 پسندشده : 3 1396/12/21
بازدید: 516 پسندشده : 13 1396/10/25
بازدید: 463 پسندشده : 4 1396/10/25
بازدید: 485 پسندشده : 2 1396/10/25

جشنواره ها

سومین جشنواره ایده های برتردانش آموزی

جشنواره ایتاپ (مسجد سلیمان)

جشنواره ایتاپ (مسجد سلیمان)

جشنواره ایتاپ (مسجد سلیمان)

جشنواره ایتاپ شهرستان شادگان

دوازدهمین جشنواره ایتاپ (صفی آباد)

جشنواره ایده تا پدیده با محوریت خشکسالی

دومین جشنواره ایده های برتر (دانش آموزی)

جشنواره ایتاپ(شهرستان آبادان)

جشنواره استارتاپ ویکند بهبهان

جشنواره ایتاپ شهرستان شادگان

دهمین جشنواره ایتاپ (شهرستان دزفول)

نهمین جشنواره ایتاپ (مسجد سلیمان)

هشتمین جشنواره ایتاپ

هفتمین جشنواره ایتاپ

ششمین جشنواره ایتاپ

پنجمین جشنواره ایتاپ

چهارمین جشنواره ایتاپ

سومین جشنواره ایتاپ

دومین جشنواره ایتاپ

نخستین جشنواره ایتاپ

حامیان ایتاپ