جشنواره ایتاپ

اطلاع رسانی

بازدید: 398 پسندشده : 3 1396/12/21
بازدید: 471 پسندشده : 13 1396/10/25
بازدید: 421 پسندشده : 4 1396/10/25
بازدید: 404 پسندشده : 2 1396/10/25

جشنواره ها

سومین جشنواره ایده های برتردانش آموزی

جشنواره ایتاپ (مسجد سلیمان)

جشنواره ایتاپ (مسجد سلیمان)

جشنواره ایتاپ (مسجد سلیمان)

جشنواره ایتاپ شهرستان شادگان

دوازدهمین جشنواره ایتاپ (صفی آباد)

جشنواره ایده تا پدیده با محوریت خشکسالی

دومین جشنواره ایده های برتر (دانش آموزی)

جشنواره ایتاپ(شهرستان آبادان)

جشنواره استارتاپ ویکند بهبهان

جشنواره ایتاپ شهرستان شادگان

دهمین جشنواره ایتاپ (شهرستان دزفول)

نهمین جشنواره ایتاپ (مسجد سلیمان)

هشتمین جشنواره ایتاپ

هفتمین جشنواره ایتاپ

ششمین جشنواره ایتاپ

پنجمین جشنواره ایتاپ

چهارمین جشنواره ایتاپ

سومین جشنواره ایتاپ

دومین جشنواره ایتاپ

نخستین جشنواره ایتاپ

حامیان ایتاپ