عنوان محور: تصفیه پساب های صنعتی
جشنواره تخصصی
عنوان محور: تصفیه پساب های صنعتی

عنوان محور: تصفیه پساب های صنعتی

زیر محور ها: 1- تصفیه اولیه پساب (جداسازی هیدرو کربور ومواد جامد غیر محلول معلق)  واحدهای نمکزدائی روش ثقلی (اسکیمر) جهت تزریق به چاه دفعی

2- تصفیه ثانویه (جداسازی هیدروکربور و مواد جامد معلق) جهت تکمیل روش های اولیه با استفاده از روش های غیر حرارتی از قبیل گریز از مرکز (هیدروبسیکلون) وشناور سازی با گاز (LGF) جهت تزریق به چاه های دفعی

3- بهبود تصفیه ثانویه ( جداسازی هیدرو کربور ومواد جامد معلق) با استفاده از فیلتراسیون جهت بهبود کیفیت آب تزریقی وجلوگیری از گرفتگی زود هنگام چاه های دفعی

4- تصفیه کامل پساب ( جداسازی نمک محلول وسایر اجزای محلول ونامحلول) با هدف تولید آب شیرین جهت مصارف صنعتی و کشاورزی در مقیاس نیمه صنعتی

5- طراحی وساخت واحد تصفیه کامل پساب نمکزدائی ها و تولید آب شیرین در مقیاس صنعتی

6- نصب و راهبری سیستم هایپایش لحظه ایی- برخط در خروجی پساب تصفیه شده (الزام قانونی برون سازمانی)

7- ایجاد سیستم تفکیک فاضلاب خاکستری از فاضلاب سیاه در اماکن اداری و خانگی مناطق نفت خیز جنوب با هدف باز چرخانی فاضلاب خاکستری بعنوان منبع آبیاری فضای سبز و سایر مصارف مرتبط