عنوان محور: استفاده از تکنولوژی هوشمند سازی چاه ها با رویکرد پایش دائمی/پیوسته اطلاعات سطحی و درون چاه با قابلیت کنترل جریان ورودی از لایه های مختلف از طریق طراحی و تکمیل چند گانه/ چند لایه
جشنواره تخصصی
عنوان محور: استفاده از تکنولوژی هوشمند سازی چاه ها با رویکرد پایش دائمی/پیوسته اطلاعات سطحی و درون چاه با قابلیت کنترل جریان ورودی از لایه های مختلف از طریق طراحی و تکمیل چند گانه/ چند لایه

عنوان محور: استفاده از تکنولوژی هوشمند سازی چاه ها با رویکرد پایش دائمی/پیوسته اطلاعات سطحی و درون چاه با قابلیت کنترل جریان ورودی از لایه های مختلف از طریق طراحی و تکمیل چند گانه/ چند لایه

زیر محور:1- کنترل و مدیریت جریان ورودی از لایه های مختلف از طریق طراحی ونصب تکمیل چند گانه / چند لایه (  Compleition multi- layer/multiple) اولویت اول بوده ودر این ارتباط هدف اصلی تغییر رویکرد از تولید ترتیبی لایه به لایه (  Sequential production) میباشد. علاوه بر آن ، پایش دائمی وپیوسته اطلاعات سطحیچاه ها ( مانند فشار و دما )در برنامه ریزی کوتاه مدت در اولویت قرار دارد

2- پایش دائمی و پیوسته اطلاعات درون چاهی ( مانند فشار و دما) و جمع آوری و آنالیز بر خط اطلاعات مذکور در اولویت دوم و در برنامه ریزی میان مدت برای چاه ها قرار دارد

3- هوشمند سازی در ابعاد میدان به صورت مجموعه ای از چاه های هوشمند در یک میدان یا یک سکتور از میدان

تاریخ آغاز ثبت ایده 10 دی ماه سال جاری است