رویداد ملی ایتاپ تجهیزات پزشکی
رویداد
رویداد ملی ایتاپ تجهیزات پزشکی

مرکز رشد فناوری های نوین سلامت جهاد دانشگاهی خوزستان با همکاری پارک علم و فناوری خوزستان و دانشگاه علوم پزشکی  جندی شاپور برگزار میکند.
رویداد ایتاپ با محوریت تجهیزات پزشکی

تلفن های دبیرخانه رویداد جهت پاسخ به پرسش های احتمالی شرکت کنندگان

09376414912

06133340614

تاریخ آغاز ثبت ایده در سامانه ایتاپ18 آبان ماه 1401 

تاریخ پایان ثبت ایدهدر سامانه ایتاپ 18 دی ماه 1401