جشنواره ایتاپ با محوریت تولید محصولات سالم و ارگانیک
جشنواره شهرستان
جشنواره ایتاپ با محوریت تولید محصولات سالم و ارگانیک

این جشنواره قرار است توسط پارک علم و فناوری خوزستان با همکاری دانشگاه پیام نور مرکز رامهرمز برگزار شود.